Make your own free website on Tripod.com

USTC8061/856G

 

HOME What's New Albums Chat Room Your Comments Links

Welcome to USTC-8061/856G Alumni page. Again, here is who we are . . .

Shaoquan CHEN (China), Xu CHEN(Canada), Hejian CUI(China),
Mingde DAI(USA), Zhicheng DUAN(Canada), Yang GUAN(Japan),
Qing GUO(Canada), Xiang HAN and Hong XIN(Canada), Qihe HONG(UK),
Jinsong HUANG(USA), Jia GUO(USA) Yingbo JIANG(USA),
Haining LAI(China), Qunying LI(China), Wei LI(France), Xin LI(China),
Li YANG(Singapore), Yuan LI(USA), Su LIANG and Qiuping LI(Canada),
Min NI(USA), Jiang QIAN(USA), Jun QIN(Japan?), Min SHAO(USA),
Wenquan SUI(USA), Haiping SUN(China), XuAn SUN(Singapore),
Dawei WANG and Bei LU(USA), JuanJuan WANG(USA),
Mingjie WANG(USA), Xianbin WANG and Hong YAO(USA),
Jiaming WU(Singapore), Ping WU(USA), Wen XIN(China),
Zaichao XU(USA), Xiaohong YAN(USA), Fan YANG(China),
Zhenwu YU and Wenxian LI(USA), Daofa ZHANG(USA),
Shaohua ZHANG(USA), Songlin ZHANG(China), Yao ZHANG(USA),
Jie ZHENG(USA), Di ZHOU(China), Jianxiong ZHU(USA)


Did I miss anyone? If yes, then tell me please.